สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับชีวิตในทุก ๆ
วันด้วยคุณภาพที่เพิ่มขึ้นในทุกมิติพื้นฐาน
: ออกแบบอนาคตที่ดีขึ้น

ปัญหาและสิ่งท้าทายหลัก

การแข่งขันที่เข้มข้น

ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศไทยมีการเเข่งขันที่สูงมาก เนื่องจากมีคู่แข่งที่เป็นเเบรนด์ทั้ง ภายในและต่างประเทศมากมาย สถานการณ์ดังกล่าวทำให้บริษัทสร้างความเเตกต่างให้กับแบรนด์ นำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาสินค้า และนำผลิตภัณฑ์มาวางตลาดอย่างโดดเด่นเหนือคู่แข่งให้สำเร็จ

การเปลี่ยนแปลงความชอบของผู้บริโภค

ความชอบและพฤติกรรมจับจ่ายสินค้าของผู้บริโภคในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากอิทธิพลจากปัจจัยหลายอย่าง เช่นความสนใจในสุขภาพความต้องการสินค้า พรีเมี่ยม และความเเพร่หลายของอีคอมเมิร์ซ บริษัทในสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นต้องปรับตัว ให้ทันการเปลี่ยนแปลงของความชอบและความต้องการของผู้ซื้อเพื่อที่จะตอบโจทย์และสร้างความพอใจให้กับลูกค้า

ท้าทายการจัดจำหน่ายและบริหารโซ่สินค้า

ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานและภูมิศาสตร์ที่ซับซ้อน ซึ่งเป็นสิ่งท้าทายการจัดจำหน่ายและขนส่งสินค้า โดยมีผลต่อประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าของบริษัทที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค การบริหารการจัดส่งสินค้าที่ได้ประสิทธิผลให้คุ้มค่าใช้จ่ายเป็นงานที่สลับซับซ้อนทั้งในพื้นที่เขตเมืองและชนบท โดยผู้ประกอบการต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน การบริหารห่วงโซ่อุปทานและเครือข่ายกระจายสินค้า

คำตอบทางธุรกิจที่ถูกออกแบบมาเพื่อ
ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะ

การให้บริการด้านงานวิจัยการตลาดจะสามารถเพิ่มเติมมุมมองเชิงลึกเพื่อความ ได้เปรียบทางธุรกิจ ตลอดจนให้เข้าใจถึงพฤติกรรมผู้บริโภค และทิศทางของตลาดข้อมูลเหล่านี้สามารถช่วยบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคเข้าใจกลุ่มเป้าหมายและสามารถตัดสินใจทางธุรกิจด้วยความมั่นใจ

shareshareshareshareshareshareshareshareshareshare

ร่วมเปิดกล่องโอกาส
แห่งอนาคตด้วยกัน

Contact

Brief Us

ง่ายและรวดเร็ว
เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

facebook chat

คุยกับทีมฝ่ายขาย

ให้บริการ จันทร์ถึงศุกร์
9:00 น. - 19:00 น.

mobile

โทรติดต่อฝ่ายขาย

ให้บริการ จันทร์ถึงศุกร์
9:00 น. - 19:00 น.